Xiyyeeffannaan Keenya Diinarratti Haa Ta’u!

Oduun hadhaawaan gama Afrikaa Kaabaa, Biyya Masrii irraa dhagahamu kan baay’ee garaa nama nyaatufi hamilee ummataa garmalee miidhudha. Ummanni Oromoo qabsoo hadhooftuu bilisummaa waggoota dhibbaa oliif adeemsisaa ture rakkoolee garagaraa keessa dabree, dhalootarraa dhalootan dhaalamee sadarkaa amma irra jiru kanarra gaye. Daandin milkii qabsoon keenna irra adeemaa dhufe kan akka salphaatti ilaalamu ta’uu baatus, kaayyoo ganama lafa kaawwame waliin walbira qabnee yoo ilaalle garuu ammas daran cimnee hojjachuun akka nurraa eegamu hubachuun barbaachisaadha.

Baatilee Afran dabran keessatti bilisummaa Oromoo dhugoomsuf qabsoon adeemsisaa jirru kallattii sirrii irra akka jirru hubachuu dandeenyee jirra. Yeroo muraasa keessatti Oromiyaa kallattii hundaanuu sagalee bifa tokkootiin gabroomfataa qawwee hidhate dura harka qullaa dhaabachuudhaan injifannoolee cululuqoo galmeessuu dandeenyee jirra. Injifannoolen hedduun argaman akkuma jiranitti tayee garuu walitti bu’iinsi xixinnoon adeemsa keenya gufachiisan mumul’ataa turuun isaanii ni yaadatama, ammas mul’ataa jiru. Wantoota akkanaa kana bu’uura isaanii hubachuudhaan ariitidhaan dura dhaabbannee sirreessun dirqama hunda keenyarra jiruudha.

Walshakkiifi waldhabbiin mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo waan har’a eegales, waan har’a dhaabatus miti. Akka saba bal’aa tokkootti kaayyoo waliigalaa irratti waliigallus tooftaa galma san galmaan itti geennu irratti waldhabbiin nu jiddutti uumamuun isaa ni mala. Wanti biyya Masrii keessatti argines isuma kana. Yoo maddii dhaabbannee ilaalle hundumtuu qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan gahuuf tattaafachaa akka jiru addeessa. Kana jiddutti, sababa garagaraatiin walshakkii walkeessatti uumufii waldhabbiin uumamuun isaa waan ifatti agarre. Kun waan baay’ee garaa nama nyaatudha.

READ  BADDAN YAA WAYYAANOTAA !!

12919777_1010564365702611_574506633726653786_n
[gibetube]

Waliigaltee, wal amantaafi tokkummaa ji’oota dabran keessatti ummata Oromoo jidduutti uumame kanaan wayyaanen garmalee akka rifatte ragaalen qabatamoon keessaa bahan ni addessu. Tuffiin aangawoonni wayyaanee Ummata Oromootif agarsiisaa turan dogongora guddaa tahuu isaa hubatanii jiran. Bubbulus galaanni dhiiga Oromoo kallatti hundaan dhangala’aa jiru yeroo dhiyoo keessatti fudhatee akka isaanin deemuu danda’u shakkii guddaa keessa waan galaniif ganamaaf galgala mootummoota dhihaatti warwaataa jiru. Mootummoonni dhihaas ( Ameerikaa dabalatee) dhugaa jirtu argaa waan jiraniif propogaandaa wayyaanen duraan itti qicaa turte irraa bituu didaa jiru. Dabalataan yeroo dhiyoo keessatti Manamaree Ameerikaatti dhimmi haala yeroo Itiyoophiyaa keessaa irratti mariin akka gaggeeffamuuf sagantaan qabamee jira. Kanarraa ka’uudhaan wayyaanen sodaa hamaa keessa akka galte himamaa jira.

Sirna mootummaa wayyaanee keessatti dhaabbanni Nageenya biyyattii too’annaa lammiilee Tigraay jala akka jiru beekamaadha. Osoo hamma fedhe kan isaan jala deemee lammii isaa qalsiisus taye Wayyaanen lammii Oromoo isaanin waliin hojjatu kamiyyuu hin amantu. Tasumayyuu abdii irra kaayattee ittigaafatamummaa cimaa itti hin laattu. Inumaayyuu lammiilen Oromoo caasaa sana keessa jiran waan isaan itti hin amanne akka hojjatan dirqisiifamu.

Yoo kan diddaa agarsiisan ta’e arrabsamanii, hojirraa ari’amanii, dhiitamanii, tuffatamanii gariin isaanii mana hidhaatti akka darbaman, gariin isaanii akka ajjeefaman namoonni keessa beekan ni himu. Dhugaa kana wallaaludhaan wayyaanee waliin hidhata garaa godhachuudhaan namoonni lammii isaanii gurguran, ajjeesiisan, addaan qoodudhaaf ganamaaf galgala hirriba dhaban yoo jiraatan gocha summaawaa isaanii kanarraa akka of qusatan dhaamsa dabarsina.
[gibetube]

Hundumti keenyaa, eddoo jirrutti garaagarummaa nu jidduu jirtu obsuudhaan, beeka keenna dhageeffannee, wallaalaa keenna gorfannee, ija diinaa summii nutti darbachaa jirtu ofirraa qolachuu akka qabnu tasumayyuu irraanfachuu hin qabnu. Kana gochuu dhiisnee qaawwa xixinnoo ni jiddutti mul’attu babal’isuun ulee diinaa yoo taane dhiiga lammiilee teenya qaqqaalii rasaasa wayyaanetiin dhumanii saniin taphataa jiraachuu keenya ofirratti beekuutu nurra jira.

READ  Leta Kene'i Aga: Otuu of sirreessinee wayya!

Galatoomaa!
Injifannoon Ummata Oromoof!
United We Stand, Divided We Fall✍

By Hiwi Olana