Yaadannoo artist Adimaasuu Biraanuu(Abbaa Lataaf) ( Lataa Qana’ii Aagaa -tiin)

Eebicha hadhooftuu – qoree hiddi gu’aa
Boo’ichaa fi gadda malee kan hin qabne bu’aa
Ayi du’aa! Du’a!
Aaa’ atimee yaa du’aa , du’a dalgaa nana – du’a badii nana
Gara jabina kee durduriyyuu beeknaa garuu kan miilanaa
Deemsa keenya boriif kan abdiin eeggannu meeqa buuftee kattaa
Dhaloota harcaateef otuu boonyee fixiin guddaas dabalattaa?
Maal si goonee nuti – maali badiin keenya
Maaliif nu moggasta qe’ee warra hammeenyaa?
. . .

admasu

….

A’aa …… Adimee abbaa biyyaa – Adimee nama guddaa
Abbaa aartii Oromoo fi artistoota hundaa
Shaamaa aartii ta’ee, shaamaa dhalootaa ta’ee otuu baqee ifuu
Guyyaa jooraa oolee – ona isaatti galee ciisee achiin kan hafu!
Bara ifti hin jirre bara dukkanaayyuu nama aartiif jiraate
Adimee abbaa Lataa, abbaa hunda keenyaa ija keenya daate!
[gibetube]

Maal si godhe Adimeen? Adimee abbaan kolfaa – Adimee abbaan qoosaa
Nuhoo bira hin jirru – ijaan hin agarree nutti himi rakkoosaa!
Adimeen maaf du’ee?
 Otuu dhalootarraa, otuu Oromoorraa kabaja hin argatiin..
Otuu qabbaneeffatee gaaftokko hin jiraatiin..
Saba isaatiif dhume otuu ofiif hin hafiin
Sireema gaarii tokkollee otuu hafatee hin rafiin
Irraa nyaanne malee – irraa dhugne malee mangaagaa guutannee
Guyyuma tokkollee yoom maqaasaa dhoofnee – tola isaas dubbannee?
Adimeen maaf du’e – maaf darbe lubbuunsaa
Eenyurraa dhageenya – maaliidha cubbuunsaa?
Aadaa fi safuu keenyaaf ququnca’ee darbee kan nuuf buuse bu’aa
Nama hin dhibiin keessaa namni akkasii du’aa?
Nu kolfisiisuudhaaf – nu gammachiisuudhaaf goota rafee hin bulle
Akka malee du’e duuti isaaf hin malle!
Har’as akkuma durii mirkaneeffanneerra gar – jabummaa du’aa
Silas wanti garaa akka garaa ta’aa!!
Ilaamee jarana,
Silaa yommuu lubbuun jirru wal hin iyyaafannu homaas walii hin goonu
Mee erguma duunettillee maqaa walii dhoofnuu?
Jiraatti hoo akkas goona yoo jedhan hunduu gumgumee of nyaataa
Reeffuma du’ellee mee faarsinuu laata?
Erga yeroon darbetti maqaan meeqatamni itti haa mogga’uu?..
Goota keenya jennuu –silaa obbaafateera innoo nu hin dhaga’u!
……
Hmm..abbaa hunda keenyaa Adimee abbaa Lataa
Dungoo aartii Oromoo riqicha dhalootaa
Nan nuffe otuu hin jedhiin oliifi gadi joortee
Dhangaa yaadaafi sammuu itittuun nu soorte!
Gaafa kan barataa – gaafa kaan barsiisaa – gaafa kaan daldalaa
Gaafa kaan abbaa aangoo – gaafa kan atileetii – yookiin qotee bulaa
Gaafa kaan wallisaa , gaafa kaan dhukkubsataa – gaafa kaan dooktera
Nu gammachiisuudhaaf waan ati hin ta’iin mee maalumat jira?
Hanga arrii baaftutti – oliifi gadi joortee bifaan of gogsitee
Akka itti jiraatan jiruu nu gorsite!
Har’a miti kan kee – galmee yoo ilaalle dudduubatti deemnee
Waggaa 37 dura yommuu namni hunduu afaan walii hin beekne
Kaleessa – har’a miti kaati kee fagoodha laga qaxxaamuree
Oromoo ta’uumtuu bara yakkaa ture.
Bara akka bineensaatti lubbuuf adamfate
Jaalala saba keef jilbeebbiidhaan deemte
Otuu harka hin laatiin – otuu abdii hin kutiin bara meeqatama
Ati guddaa keenya – dacheetu si beeka seenaatu si hima
Adimee abbaa aartii xiiqeffataa namaa!

Aartii Oromootiif mana guddaa ijaartee ofii teesse bakkee
Sirraa nyaannee dhugnee – si hin nyaachisiin hafne nurra jira kan kee
Iyyaafannaa dhabde nu biraa deemuun kee sitti tollaan miti
Gatii nyaattuu taane – gumaata hin deebi’iin nu biraa qabda ati
admasubirhanu

Warri aartiif jecha , warri qubeef jecha dur obbaafatani
Nuu hin himatiin maaloo – akkaataa itti turte yoo si gaafatani.
Ofumaa nu komadhu, waan feete nuun jedhi gumgumii qofaatti
Malee nu hin himatiin Onesimoos Nasibiifi Aster Gannoofaatti
Silumaa kunoo har’a sidhabuu keenyaanuu galleerra idaatti
Nu hin himatiin maaloo Bakrii Saphaloofi Hayilee Fidaatti
“Dhaloonni ammaa kun na hin gargaarre jettee
Godoon itti galullee naa hin ijaarre jettee
Saba bal’aa otuun qabuun rakkoodhaan cabe jettee
Waan guddaa gumaacheen xiqqooyyuu dhabe jettee
Kaaniif silga ta’een ofiif gu’e jettee
Mana kiraayii keessattin qofaa du’ee jettee….”
Nu hin himatiin maaloo kuni nuuf salphinaa…deebii laannu hin qabnuu
Dhiifama siin jenna otuu qalbii cabnuu!

Nutti hin mul’anne malee ati guddaa keenyaa – guddaa hojii guddaa
Si dhabuun nuuf hammeenyaa – si dhabuun nuuf gaddaa
Egaa maal goonaree akka fedhii keenyaaf akka garaa yoom ta’e
Man’ee bashannanaa tullaa aartii tokkotu nu jalaa manca’e
 …..
Garuu mee Adimee garuu mee abbaa Lataa lakkii atoo hin duunee
Sagaleen du’aayyuu takkaa sitti hin buune
Lafeensaa goggogee foonsaa immoo biyyoodhaan nyaatamees yoo dhumu
Namni lammiif jiraate – namni seenaa hojjete – du’eera hin jedhamu!
Sobaafi baaltii guuree ittiin nyaachuuf cooma
Lammiisaaf, biyyasaaf kan waa hin buufne homaa
Otuu lubbuun jiruu kan dhaabiitti du’e nam meeqatu deema!

[gibetube]
Simboo aartii keenyaa ilaamee abbaa Lataa
Ati abbaan dargaaggoo – ati abbaan dhalootaa
Mana dhuunfaa dhabdee – oliifi gadi jooruutti rakkinnis sii gamu
Hunda keenya keessaa mana guddaa qabda manni kee hin diigamu
Du’a hin jennu kana duuti kana miti
Waan namarraa eegamu raawwatanii du’uun amma jireenyaati
Waggaa 37 seenaa nuuf hojjetteetta – seenaa mucha hin guune

Boris inuma jiraatta lakkii atoo hin duune
Jirta dachee keenyarra – jirta nu hunda keessa hin duune takkaallee
Foon kee awwaalle malee – seenaa kee hin awwaalle!
Bakka namni taa’u bakka si madaalu tarree goototaarra
Kabajaan uwwisnee maqaa kee keenyeerra!
Beelaa fi rakkinatti nuuf ta’ee irbaata
Iccitiifi qoosaan kee bara keenya hundumaa nu wajjin jiraata!


Akkuma kan Taaddasaa Cukkee,
Akkuma kan Looret Thaggaayee G.M Qawweessaafaa
Hin dhaamu duungoon kee boris darbee ifa
Dhaloota guddisteetta  namummaafi aartiitti – qartee ungulaaltee
Qaroo meeqaatama ofduubaa akka qabdu otuu kaatee ilaaltee
Kunoo har’a wal geenyee siin jennus nagaatti
Hojii ati jalqabde hin hafu karaatti
Nutu galmaan ga’a kun waadaa seenaati – waadaa hin jijjiiramne
Itti fufna hojii kee rakkannee – ciramnee

Walaloofi diraamaan – walleefi baacoo addaa addaan uummata barsiisuu
Itti fufa dhalootni kun rakkatus hin dhiisu!

Ijaan si argineellee hanga si kabajnu sitti himuu hin dandeenyu
Garuu nuuf hubadhu akka bakka guddaatti ol bunnee si keenyu
Galatoomi jechaa oolmaa nuuf oolteefi
Lubbuu keef hawwina qabbana haara galfii
Yaaddoofi cunqurfama abiddarraas maqii
Bakka boqonnaadhaan ooltee bultu dhaqi
Lubbuu keerraa haa qabu – bubbee hamaafi cabbi!!
Gatii lafarraa dhabde siif haa kennu Rabbii!

Lataa Qana’ii Aagaa -tiin

READ  Lafti Beenyaa Qabdii?